آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپیده دم فارس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/03/23 تا 1398/07/15