آمار کلی

کد ملی: 167095XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی شهرک صنعتی مشگین شهر بازرس علی البدل فعال 1393/02/15 تا کنون