آمار کلی

کد ملی: 418994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هفت هزار و هفتصد و یازده زاگرس دام سلسله بازرس اصلی فعال 1393/05/15 تا کنون