آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بین المللی زیبا پوش کوثر منطقه آزاد ماکو رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/13 تا کنون