آمار کلی

کد ملی: 093351XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن صنایع همگن سردخانه ویخسازیهای استان خراسان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/05/12 تا کنون
جم سرداب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/16 تا کنون