آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارخانجات صنایع چوبی استان قدس رضوی عضو هیئت مدیره خارج شده 1381/12/13 تا 1387/05/01