آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه خدمات جامع گستر دام وطیور یزد نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/08/11 تا 1398/08/20