آمار کلی

کد ملی: 172937XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا نخ ایلام مدیرعامل خارج شده 1392/08/15 تا 1394/07/12
تجهیزات گستر آروین بازرس علی البدل فعال 1391/10/19 تا کنون