آمار کلی

کد ملی: 065182XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خیریه رایحه رحمت خاوران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/07/20 تا 1398/04/30