آمار کلی

کد ملی: 579939XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان آموزش و پرورش گلوگاه بازرس علی البدل فعال 1397/03/22 تا کنون