آمار کلی

کد ملی: 183046XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرین نوشین آنزان عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/27 تا کنون