آمار کلی

کد ملی: 084861XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی طرق منشی هییت مدیره فعال 1397/06/26 تا کنون