آمار کلی

کد ملی: 003114XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شرکت فرهنگی هنری کاوشگران علم و هنر مدیرعامل فعال 1393/04/30 تا کنون
مجمع عالی نخبگان ایران مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/14 تا کنون
توسعه مدیریت کارآفرین بعثت نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1391/01/29 تا کنون