آمار کلی

کد ملی: 067038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایده پردازان الکترونیک فطرس عضو هیئت مدیره فعال 1393/02/06 تا کنون