آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت و مجتمع شیر و گوشت محیا عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/07/10 تا 1393/10/10