آمار کلی

کد ملی: 085934XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان فردوس عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/03/19 تا 1394/06/14