آمار کلی

کد ملی: 380032XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازیافت فناوران سبز ماکان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/24 تا کنون