آمار کلی

کد ملی: 216276XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاشانه سازان نام آور آرتا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/20 تا کنون
افق توسعه سیمرغ عضو هیئت مدیره فعال 1393/05/21 تا کنون