آمار کلی

کد ملی: 079323XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روستایی طبس عضو هیئت مدیره و بازرس علی البدل فعال 1397/11/14 تا کنون