آمار کلی

کد ملی: 271014XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیک مهر بنا نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/12/25 تا کنون