آمار کلی

کد ملی: 275531XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سمرون پل آذربایجان عضو هیئت مدیره فعال 1399/05/22 تا کنون