آمار کلی

کد ملی: 090194XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و دامپروری نورافشان بیهق عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/03 تا کنون