آمار کلی

کد ملی: 110010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پوشاک دلنواز کرشمه بازرس علی البدل فعال 1396/11/18 تا کنون