آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرتی و جهانگردی پرواز ابریشم رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1383/11/13 تا 1396/10/20