آمار کلی

کد ملی: 462323XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آموزشی فرهنگی خانواده مهر ریحانه شهرکرد بازرس علی البدل خارج شده 1394/03/05 تا 1396/12/10