آمار کلی

کد ملی: 307122XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرارات شروین ایلیاد نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/07/13 تا کنون
الکترومغناطیس شارک مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/11/11 تا کنون