آمار کلی

کد ملی: 247089XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیکو سیما شیراز عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/04/24 تا 1398/08/08