آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بسته بندی و فرآوری گوشت و مرغ مینا پارس رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/02/15 تا 1397/09/19