آمار کلی

کد ملی: 498956XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوا خودرو شمال بازرس علی البدل خارج شده 1392/11/08 تا 1396/10/26