آمار کلی

کد ملی: 448994XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغ سیمین شهیدیه میبد عضو هیئت مدیره فعال 1396/03/11 تا کنون
مرغ سیمین شهیدیه بازرس علی البدل فعال 1392/05/27 تا کنون