آمار کلی

کد ملی: 005134XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ره روان بیدار آینده شهریار بازرس علی البدل فعال 1396/06/05 تا کنون