آمار کلی

کد ملی: 501057XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میهن ماشین خزر رئیس هیئت مدیره فعال 1397/03/19 تا کنون