آمار کلی

کد ملی: 006322XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کسری یسنا ویستا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1392/05/01 تا کنون