آمار کلی

کد ملی: 457931XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان دامغان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/01 تا کنون