آمار کلی

کد ملی: 315061XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آپادانا هیراد پنج گنج عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/29 تا کنون