آمار کلی

کد ملی: 007481XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایرانیان پردیس تجارت مهر رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/26 تا کنون
مهندسی بازرگانی کارا صنعت بکتاش رئیس هیئت مدیره فعال 1393/06/26 تا کنون