آمار کلی

کد ملی: 208001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انار رایانه ساری رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/05 تا کنون
دانش ارتباطات شمال مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/04 تا کنون