آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرم دهی فلزات نگین سقف شماره 4487 الیگودرز و تاییدیه شماره 285 مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1386/02/27 تا کنون