آمار کلی

کد ملی: 007055XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا آفرین گام رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/03/25 تا کنون
ابنیه پی آزما عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/03/25 تا 1396/05/09
ارغوان گستران هوشمند بازرس علی البدل فعال 1393/09/15 تا کنون