آمار کلی

کد ملی: 557969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل مسافربری امین بروجرد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/07/06 تا 1398/08/29