آمار کلی

کد ملی: 006916XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرنا سپهر آراد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/08 تا کنون