آمار کلی

کد ملی: 323052XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی آریا پویان پاک گستر بازرس اصلی فعال 1395/02/13 تا کنون