آمار کلی

کد ملی: 522840XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنیان سازان بین المللی قرن بازرس اصلی فعال 1398/11/24 تا کنون
مصرف سازمان آموزش فنی حرفه ای منطقه خراسان بازرس اصلی فعال 1398/05/12 تا کنون