آمار کلی

کد ملی: 325634XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایستا ستون پارس نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/09/01 تا 1393/03/30