آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب ماه سبزینه جنوب بازرس اصلی خارج شده 1392/04/26 تا 1399/02/08