آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرمایه گذاری توسعه صنعت ومعدن خراسان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/04/28 تا 1396/04/31