آمار کلی

کد ملی: 006754XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی کیهان ابنیه عضو هیئت مدیره فعال 1397/05/06 تا کنون