آمار کلی

کد ملی: 259373XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
چند منظوره پویندگان راه دانش رئیس هیئت مدیره فعال 1696/04/24 تا کنون
آراد فن آوری افق جنوب بازرس اصلی فعال 1398/11/20 تا کنون