آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معدنی الماس شرق فردوس کد 8388 مدیرعامل فعال 1386/05/11 تا کنون