آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نامه و اساسنامه رئیس هیئت مدیره خارج شده 1382/05/26 تا 1382/07/16